กองวิชาการและวางแผน

  เป็นกองที่ทำหน้าที่ในด้านวิชาการซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติดังต่อไปนี้

งานแผนและงบประมาณ
  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผนทุกระดับ งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานงานวิเคราะห์และพยากรณ์ การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต งานจัดทำและเรียบเรียงการจัดทำแผนพัฒนา การกำหนดโครงสร้างของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจำปี งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ เพื่อสนองหน่วยงานเกี่ยวข้อง งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามงานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ และดำเนินการงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี ) งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆของเทศบาลและงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานประชาสัมพันธ์
  มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายของเทศบาล จังหวัด รัฐบาล งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ งานสารนิเทศ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานสวัสดิการของพนักงาน งานดูแลรักษาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานUntitled Document

เทศบาลตำบลกุดจิก

ถนนเทศบาล 1 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4441-9353 โทรสาร 0-4441-7079
E-Mail: admin@kutchikcity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology