ข้อมูลด้านอื่นๆ

ชื่อโครงการพิเศษ/พระราชดำริ
 
 
ชื่อโครงการพิเศษ
/พระราชดำริ
หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน
การให้ข้อมูลข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
  การให้ข้อมูลข่าวสารเฉลี่ย - ครั้ง/ปี
  การจัดโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
  มีการจัดตั้งการให้บริการ
  มีป้ายและข้อแนะนำการให้บริการ
  จำนวนผู้มารับบริการเฉลี่ย - คน/ปี
การส่งเสริมอาชีพชุมชนOTOP
 
 
ชื่อกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จำนวนสมาชิกที่มาจากท้องถิ่น จำนวนสมาชิกที่มาจากเอกชน สถานที่ตั้ง วัตถุดิบ ศูนย์จำหน่ายสินค้า รายได้เฉลี่ย
- - - - -
ปัญหาหลักในท้องถิ่น
 
ลำดับ ประเภทของปัญหา ขนาดของปัญหา
มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีปัญหา
1 ปัญหายาเสพติด
2 ปัญหาที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัย
3 ปัญหาการว่างงาน
4 ปัญหาคนเร่ร่อน
5 ปัญหาหนี้สินนอกระบบ
6 ปัญหาผู้มีอิทธิพล
7 ปัญหาเด็กและเยาวชน
8 ปัญหาสิ่งแวดล้อม
9 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10 ปัญหาผู้ประกอบการอาชีพผิดกฎหมาย
11 ปัญหาการหลอกลวง
12 ปัญหาอื่นๆ
 
 Untitled Document

เทศบาลตำบลกุดจิก

ถนนเทศบาล 1 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4441-9353 โทรสาร 0-4441-7079
E-Mail: admin@kutchikcity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology