ข้อมูลด้านสังคม

ข้อมูลศาสนสถาน
  จำนวนวัด -   แห่ง  
  จำนวนเมรุเผาศพ -   แห่ง เพียงพอ  ไม่เพียงพอ
  จำนวนโบสถ์ (ศาสานาคริสต์) -   แห่ง  
  จำนวนมัสยิด -   แห่ง  
  จำนวนสุสาน    
  - คริสต์ -   แห่ง  
  - อิสลาม -   แห่ง  
  - จีน -   แห่ง  
ข้อมูลผู้นับถือศาสนา
  จำนวนผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ -
  จำนวนผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ -
  จำนวนผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ -
  จำนวนผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ -
ข้อมูลชุมชน(เฉพาะเขตเทศบาล)
 
ลำดับที่ ชื่อชุมชน จำนวนบ้าน (ครัวเรือน) จำนวนประชากร (คน)
1 - - -

 

ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
ระดับอนุบาล -   แห่ง เพียงพอ ไม่เพียงพอ
ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา -   แห่ง เพียงพอ ไม่เพียงพอ
ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาและมัธยมต้น -   แห่ง เพียงพอ ไม่เพียงพอ
ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา,มัธยมต้นและมัธยมปลาย -   แห่ง เพียงพอ ไม่เพียงพอ
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาฯ
- ระดับประถม -   แห่ง เพียงพอ ไม่เพียงพอ
- ระดับมัธยม -   แห่ง เพียงพอ ไม่เพียงพอ
- ระดับอาชีวศึกษา -   แห่ง เพียงพอ ไม่เพียงพอ
- ระดับอุดมศึกษา -   แห่ง เพียงพอ ไม่เพียงพอ
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดเอกชน
- ระดับประถม -   แห่ง เพียงพอ ไม่เพียงพอ
- ระดับมัธยม -   แห่ง เพียงพอ ไม่เพียงพอ
- ระดับอาชีวศึกษา -   แห่ง เพียงพอ ไม่เพียงพอ
- ระดับอุดมศึกษา -   แห่ง เพียงพอ ไม่เพียงพอ
ข้อมูลกีฬา นันทนาการและการพักผ่อน
  จำนวนสวนสาธารณะ -   แห่ง   เพียงพอ ไม่เพียงพอ
  จำนวนห้องสมุดประชาชน -   แห่ง   เพียงพอ ไม่เพียงพอ
  จำนวนลานกีฬา -   แห่ง ผู้ดูแล เทศบาล
  จำนวนสนามกีฬา -   แห่ง ผู้ดูแล เทศบาล
         
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -   แห่ง เพียงพอ ไม่เพียงพอ
  จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก -   คน  
  จำนวนครูพี่เลี้ยงทั้งหมด -   คน  
  จำนวนครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรม -   คน  
  จำนวนครูพี่เลี้ยงที่ไม่ผ่านการอบรม -   คน  
 
งบประมาณบริหารศูนย์ 

เงินอุดหนุน

 -    บาท
งบท้องถิ่น  -    บาท
 
 
 Untitled Document

เทศบาลตำบลกุดจิก

ถนนเทศบาล 1 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4441-9353 โทรสาร 0-4441-7079
E-Mail: admin@kutchikcity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology