ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

สถานธนานุบาล
  จำนวนสถานธนานุบาลของรัฐ - แห่ง
  จำนวนสถานธนานุบาลของเอกชน - แห่ง
โรงฆ่าสัตว์
  จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ - แห่ง
  จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน - แห่ง
อุตสาหกรรม /ธุรกิจ
ลำดับที่ ประเภทอุตสาหกรรม/ธุรกิจ จำนวนโรงงาน /บริษัท/ผู้ประกอบการ จำนวนแรงงาน (คน) คิดเป็น % ของอุตสาหกรรมทั้งหมด ยอดรายได้เฉลี่ยต่อปี
1  ค้าขาย - - - -
2 ขายไม้เก่า  - - - -
3 อู่ซ่อมรถ - -  - -
4 เสริมสวย - - - -
5 อื่น ๆ - - - -
   
พืชเศรษฐกิจ
 
ลำดับที่ ประเภทพืชเศรษฐกิจ จำนวน พื้นที่ปลูก/ไร่
1  ข้าว -
2  มะม่วง -
3  กล้วย -
4 พืชสวนครัว -
 
การพาณิชยกรรมและบริการ
 
สถานีน้ำมัน 
จำนวนสถานีน้ำมัน (ปั๊ม)  -   แห่ง
จำนวนสถานีแบบปั๊มหลอด  -   แห่ง
  จำนวนศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  -   แห่ง
  จำนวนตลาดสด  -   แห่ง
สถานประกอบการ
  จำนวนสถานที่จำหน่ายอาหารตาม พรบ.สาธารณสุข  -   แห่ง
  จำนวนสถานบริการตาม พรบ.สถานบริการ  -   แห่ง
  จำนวนโรงแรม  -   แห่ง
  จำนวนโรงภาพยนตร์  -   แห่ง
  จำนวนธนาคาร  -   แห่ง
การท่องเที่ยว
 
ลำดับที่ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ตั้ง จำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี
1 - - -
การปศุสัตว์
 
จำนวนเกษตรกรที่เลี้ยง โค กระบือ เป็ด ไก่ หมู แพะ
แห่ง - - - - - -
ตัว (โดยประมาณ)  - - - - - -
การประมงและสัตว์น้ำ
  จำนวนผู้มีอาชีพทำประมงตามวิธีธรรมชาติ (จับสัตว์มาขาย) -   ราย
 
จำนวนผู้มีอาชีพทำการประมง กุ้ง ปลา หอย ปู กบ อื่นๆ
ราย - - - - - -
จำนวนโดยประมาณ (ตัน/ปี) - - - - - -
     
  จำนวนผู้มีอาชีพประมง (แบบเลี้ยง) ราย
 
จำนวนผู้มีอาชีพทำการประมงเลี้ยง กุ้ง ปลา หอย ปู กบ อื่นๆ
ราย - - - - - -
บ่อ (โดยประมาณ) - - - - - -
ยานพาหนะที่ใช้ในพื้นที่
 
จำนวนยานพาหนะ รถเพื่อการเกษตร รถบรรทุกสินค้า เรือประมง เรือท่องเที่ยว
คัน/ลำ (โดยประมาณ) - - - -
 Untitled Document

เทศบาลตำบลกุดจิก

ถนนเทศบาล 1 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4441-9353 โทรสาร 0-4441-7079
E-Mail: admin@kutchikcity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology