ข้อมูลด้านการเงินการคลัง

การคลัง
     
  ปีงบประมาณ -  
  รายรับ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) - บาท
  รายจ่าย (ไม่รวมเงินอุดหนุน) - บาท


การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
 
ประเภท เก็บได้ (บาท) คงค้าง (บาท)
ภาษีบำรุงท้องที่ -
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -
ภาษีป้าย -
ภาษีภาคหลวงแร่ -
อื่นๆ   - -


ธนาคารหมู่บ้าน
 
ธนาคารข้าว 
จำนวนธนาคารข้าว 0 แห่ง
จำนวนข้าวรวม 0 ถัง/ครัวเรือน
จำนวนสมาชิก 0 คน
 
ธนาคารโค/กระบือ 
จำนวนธนาคารโค/กระบือ 0 แห่ง
จำนวนโค/กระบือ 0 ตัว
จำนวนสมาชิก 0 คน


กองทุนหมู่บ้าน
  จำนวนกองทุน - แห่ง
  จำนวนสมาชิก - คน
  ยอดเงิน - บาท
 
 Untitled Document

เทศบาลตำบลกุดจิก

ถนนเทศบาล 1 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4441-9353 โทรสาร 0-4441-7079
E-Mail: admin@kutchikcity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology