ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

การคมนาคม/การจราจร
 
ถนน 
ประเภท จำนวน (สาย)
ลูกรัง / ดิน
8
หินคลุก
4
ลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต
5
ลาดยางเคพซิล
4
คอนกรีตเสริมเหล็ก
32
รวม
53

 
การประปา
จำนวนโรงสูบน้ำดิบ ( ตั้งอยู่บริเวณวัดกุดจิก ) 1             โรง    
จำนวนโรงกรองน้ำ กำลังผลิต 20 ลูกบาศก์เมตร 2             โรง

โรง

 
จำนวนถังน้ำใส ความจุ 100-200 ลูกบาศก์เมตร 2             โรง

ถัง

จำนวนถังสูงส่งน้ำ 3             โรง

ถัง

- ถังเหล็ก ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร  
- ถังปูน 2 ถัง ( ความจุ 45-60 ลูกบาศก์เมตร )
 
   
 
การขนส่ง 

ประเภท จำนวน (แห่ง)
สถานีขนส่ง 0
สถานีรถไฟ  1
สนามบิน  0
ท่าเรือของรัฐ  0
ท่าเรือของเอกชน  0
การเดินทางเข้าพื้นที่ : รถยนต์  รถไฟ เครื่องบิน อื่นๆ(ระบุ)Untitled Document

เทศบาลตำบลกุดจิก

ถนนเทศบาล 1 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4441-9353 โทรสาร 0-4441-7079
E-Mail: admin@kutchikcity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology