ข้อมูลสภาพทั่วไป

รหัสองค์กร - ชื่อองค์กร สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก
  ประเภทองค์กร - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดองค์กร -

 
ที่ตั้งหน่วยงาน
เลขที่   หมู่
ถนน เทศบาล 1   จังหวัด     นครราชสีมา
อำเภอ สูงเนิน   ตำบล กุดจิก
รหัสไปรษณีย์ 30380      
 
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ 
นายก ฯ      
ชื่อ นายภัทรพล สกุล บัญชาจารุรัตน์
เพศ ชาย วาระในการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2556
ปลัด       
ชื่อ นายวิเชียร สกุล อยู่รักษาสิทธิ์
เพศ ชาย    
ผู้ตอบแบบสอบถาม      
ชื่อ - สกุล -
โทรศัพท์ - e-mail -
ชื่อเว็บไซต์ขององค์กร http://www.nmt.or.th/korat/kutchikUntitled Document

เทศบาลตำบลกุดจิก

ถนนเทศบาล 1 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4441-9353 โทรสาร 0-4441-7079
E-Mail: admin@kutchikcity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology