เทศบาลตำบลกุดจิก

ด้วยขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ระลอกที่ 3 ซึ่งได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เทศบาลตำบลกุดจิกขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวเทศบาลตำบลกุดจิกทุกท่าน ดูแลตนเอง และไม่ไปพื้นที่เสี่ยง กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ หมั่นดูและสุขภาพให้แข็งแรง เทศบาลตำบลกุดจิก ห่วงใย รับใช้ประชาชน


ภาพกิจกรรม

     แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี​ 2564เมื่อท่านได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากเทศบาลตำบลกุดจิกแล้วขอให้ท่านมาดำเนินการ..>>>


     วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายสรวิศ เหล่านิล ปลัดอาวุโส และ นายวิศววิชญ์ วงษ์ศรีเชียง ปลัดอำเภอสูงเนินประจำตำบลกุดจิก ร่วมกับเทศบาลตำบกุดจิก โรงพยา..>>>


      มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าแผงค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจิกโดยเทศบาลตำบลกุดจิก จะงดการจัดเก็บชำระค่าเช่าแผงตลาดรายวัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎา..>>>


เทศบาลตำบลกุดจิก

 ดร.ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก


เทศบาลตำบลกุดจิก

 

ขอความร่วมมือพี่น้องชาวเทศบาลตำบลกุดจิก

ดูแลตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และไม่ไปพื้นที่เสี่ยง

เทศบาลตำบลกุดจิก  ห่วงใย รับใช้ประชาชน

    


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศบัญชียกเลิกราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 2559-2562(เพิ่มเติม)เทศบาลตำบลกุดจิก
2 ประกาศบัญชีปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 2559-2562(เพิ่มเติม)เทศบาลตำบลกุดจิก
3 ประกาศคกก.ช่วยเหลือประชาชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลกุดจิก
4 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางวิธีการช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนเทศบาลตำบลกุดจิก
5 คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก วันที่ 14 พฤษภาคม 2564เทศบาลตำบลกุดจิก
6 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564เทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สถ/ผถ 5/8เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สถ/ผถ 3/1เทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เทศบาลตำบลกุดจิก
เทศบาลตำบลกุดจิก

 

นางสาววนิดา พิริยะโรจน์

ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2564เทศบาลตำบลกุดจิก
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลกุดจิก
3 ประกาศปรกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาภายในอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิกเทศบาลตำบลกุดจิก
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2เทศบาลตำบลกุดจิก
5 สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนเทศบาล 14เทศบาลตำบลกุดจิก
6 สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนเทศบาล 19เทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาล 14เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาล 19เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศปรกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.7-0011 ถนนเทศบาล 19 หมู่ที่ 4 ตำบลนากลางเทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.0254 ถนนเทศบาล 14 ตำบลกุดจิกเทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเทศบาลตำบลกุดจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 3
  2.  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการ (ค ๖๑๔๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  3.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๙๓๔ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  4.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๙๓๔ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  5.  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการ (ค ๖๑๔๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  6.  วัสดุไฟฟและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ อ่าน 7
  7.  จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  8.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  9.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  10.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7

 1. ประกาศคกก.ช่วยเหลือประชาชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลตำบลกุดจิก 2 ก.ค. 64 16
 2.
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางวิธีการช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน เทศบาลตำบลกุดจิก 18 มิ.ย. 64 12
 3.
คำสั่งเทศบาลตำบลกุดจิก ที่ 178/2564 เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรี และแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลกุดจิก 18 พ.ค. 64 24
 4.
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 17 พ.ค. 64 23
 5.
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4934/2564 ลว. 7 พฤษภาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เทศบาลตำบลกุดจิก 13 พ.ค. 64 22
 6.
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4933/2564 ลว. 7 พฤษภาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เทศบาลตำบลกุดจิก 13 พ.ค. 64 23
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
เพิ่มเพื่อน
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 35.172.223.30
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 13 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2943 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 5771 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 6582 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563