เทศบาลตำบลกุดจิก

ด้วยขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ระลอกที่ 3 ซึ่งได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เทศบาลตำบลกุดจิกขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวเทศบาลตำบลกุดจิกทุกท่าน ดูแลตนเอง และไม่ไปพื้นที่เสี่ยง กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ หมั่นดูและสุขภาพให้แข็งแรง เทศบาลตำบลกุดจิก ห่วงใย รับใช้ประชาชน


ภาพกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก..>>>


     การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564..>>>


     การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564..>>>


เทศบาลตำบลกุดจิก

 ดร.ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก


เทศบาลตำบลกุดจิก

 

ขอความร่วมมือพี่น้องชาวเทศบาลตำบลกุดจิก

ดูแลตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และไม่ไปพื้นที่เสี่ยง

เทศบาลตำบลกุดจิก  ห่วงใย รับใช้ประชาชน

    


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
2 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4เทศบาลตำบลกุดจิก
3 ประกาศบัญชียกเลิกราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 2559-2562(เพิ่มเติม)เทศบาลตำบลกุดจิก
4 ประกาศบัญชีปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 2559-2562(เพิ่มเติม)เทศบาลตำบลกุดจิก
5 ประกาศคกก.ช่วยเหลือประชาชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลกุดจิก
6 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางวิธีการช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนเทศบาลตำบลกุดจิก
7 คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก วันที่ 14 พฤษภาคม 2564เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564เทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สถ/ผถ 5/8เทศบาลตำบลกุดจิก
เทศบาลตำบลกุดจิก

 

นางสาววนิดา พิริยะโรจน์

ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 794 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลกุดจิก
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 1,2เทศบาลตำบลกุดจิก
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 16เทศบาลตำบลกุดจิก
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสนามฟุตซอลสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก
5 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเทศบาลตำบลกุดจิก
6 สัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬาภายในอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิกเทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2564เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำดิบหมู่ 1 ตำบลกุดจิก อำเภอสุงเนิน เทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2เทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างเหมาบริการขุดลอกทางระบายน้ำและขุดวางท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลกุดจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 0
  2.  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  3.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  4.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  5.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  6.  จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเครื่องหาบหาม หมายเลขทะเบียน บม ๘๐๖๖ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๔๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  7.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  8.  ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  9.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  10.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3

 1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 8 ก.ย. 64 3
 2.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 25 ส.ค. 64 13
 3.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 25 ส.ค. 64 11
 4.
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 18 ส.ค. 64 17
 5.
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 18 ส.ค. 64 17
 6.
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 28 พ.ค. 64 39
 1. ประกาศคกก.ช่วยเหลือประชาชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลตำบลกุดจิก 2 ก.ค. 64 42
 2.
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางวิธีการช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน เทศบาลตำบลกุดจิก 18 มิ.ย. 64 34
 3.
คำสั่งเทศบาลตำบลกุดจิก ที่ 178/2564 เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรี และแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลกุดจิก 18 พ.ค. 64 47
 4.
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 17 พ.ค. 64 41
 5.
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4934/2564 ลว. 7 พฤษภาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เทศบาลตำบลกุดจิก 13 พ.ค. 64 42
 6.
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4933/2564 ลว. 7 พฤษภาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เทศบาลตำบลกุดจิก 13 พ.ค. 64 44
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
เพิ่มเพื่อน
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.215.177.171
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 8 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 777 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 8154 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 8965 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563